คู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อ

เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

ตั้งแต่บัดนี้ – 17 มีนาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
ตั้งแต่วันที่ 18-30 มีนาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ณ ห้องทะเบียน อาคาร 8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

หมายเหตุ    วันสมัครกรุณาแต่งกายชุดนักเรียน-นักศึกษาให้เรียบร้อย
(ยกเว้นนักเรียน-นักศึกษานอกระบบ แต่งกายชุดสุภาพ)

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

หลักสูตร ปวช.    รับสมัครผู้จบการศึกษา ระดับชั้น ม.3

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวนที่รับ
– สาขาวิชาการบัญชี 80 คน
– สาขาวิชาการตลาด 20 คน
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 คน
– สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 10 คน
ประเภทวิชาศิลปกรรม
– สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 10 คน
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 10 คน
ประเภทวิชาคหกรรม
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 20 คน
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 10 คน
– สาขาวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ 24 คน
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ 24 คน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
– สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ 24 คน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการโรงแรม 10 คน
282 คน


หลักสูตร ปวส.
    รับสมัครผู้จบการศึกษา ระดับชั้น ม.6  หรือ ปวช.3

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวนที่รับ
– สาขาวิชาการบัญชี 40 คน
– สาขาวิชาการบัญชี (ระบบทวิภาคี) 10 คน
– สาขาวิชาการตลาด 10 คน
– สาขาวิชาการตลาด (ระบบทวิภาคี) 10 คน
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 คน
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระบบทวิภาคี) 10 คน
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คน
ประเภทวิชาคหกรรม
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 10 คน
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี) 10 คน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการโรงแรม (ระบบทวิภาคี) 10 คน
140 คน


หลักฐา
นที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน, บิดา และมารดา                                                อย่างละ 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา และมารดา                                                                 อย่างละ 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรคนพิการ (กรณีนักเรียนมีความพิการ)                                                                   อย่างละ 1 ฉบับ
4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ระดับ ปวช. และ ปวส.                                       จำนวน 4 รูป
5.หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบแสดงผลการการเรียน
ระดับ ม.3 (ปพ.1 5 ภาคเรียน) ปวช.3 (รบ.1 5ภาคเรียน)                                                       จำนวน 1 ฉบับ
6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน1ฉบับ
7.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง(กรณีที่ผู้ปกครองมิใช้บิดา หรือมารดา)         อย่างละ 1 ฉบับ
หมายเหตุ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน และผู้ปกครอง ให้สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับทุกฉบับ