คู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อ

เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
รอบเพิ่มเติม

ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2562 – 6 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ณ ห้องทะเบียน อาคาร 8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

หมายเหตุ    วันสมัครกรุณาแต่งกายชุดนักเรียน-นักศึกษาให้เรียบร้อย
(ยกเว้นนักเรียน-นักศึกษานอกระบบ แต่งกายชุดสุภาพ)

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

หลักสูตร ปวช.    รับสมัครผู้จบการศึกษา ระดับชั้น ม.3

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
ประเภทวิชาศิลปกรรม
– สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ประเภทวิชาคหกรรม
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
– สาขาวิชาคหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการโรงแรม


หลักสูตร ปวส.
    รับสมัครผู้จบการศึกษา ระดับชั้น ม.6  หรือ ปวช.3

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาการตลาด (ระบบทวิภาคี)
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทวิชาคหกรรม
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ระบบทวิภาคี)


หลักฐา
นที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน, บิดา และมารดา                                                อย่างละ 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา และมารดา                                                                 อย่างละ 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรคนพิการ (กรณีนักเรียนมีความพิการ)                                                                   อย่างละ 1 ฉบับ
4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ระดับ ปวช. และ ปวส.                                       จำนวน 4 รูป
5.หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน หรือใบแสดงผลการการเรียน
ระดับ ม.3 (ปพ.1 5 ภาคเรียน) ปวช.3 (รบ.1 5ภาคเรียน)                                                           จำนวน 1 ฉบับ
6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน1ฉบับ
7.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง(กรณีที่ผู้ปกครองมิใช้บิดา หรือมารดา)         อย่างละ 1 ฉบับ
หมายเหตุ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน และผู้ปกครอง ให้สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับทุกฉบับ