ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาวิทยาลัย (Philosophy)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี มุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน-นักศึกษา เพื่อให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพดังปรัชญาของวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพ และบัณฑิตสายเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อัตลักษณ์ (Identity)

“ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม”

ทักษะเด่น

ทักษะวิชาการและวิชาชีพ

เน้นคุณธรรม

ให้ผู้เรียนประกอบคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“แหล่งเรียนรู้ ด้านวิชาชีพ”

แหล่งเรียนรู้

สถานศึกษาที่ให้ความรู้ สนับสนุน ส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

วิชาชีพ

มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญทุกสาขาวิชาชีพ