โครงการขยายบทบาทศูนยซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center : Thailand 4.0

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายธรา สุโพธิ์เงิน นายอำเภอค่ายบางระจัน เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการขยายบทบาทศูนยซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center : Thailand 4.0 ดำเนินการโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน