การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 3 มีนาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดให้มีการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา