กิจกรรมปัจฉิมนิเทศฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ส่วนราชการและสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา