การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.นิติ นาชิต ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เพื่อหารือข้อราชการ และแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร 9