พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 28 มีนาคม 2562
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ