พิธีเปิดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

พิธีเปิดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562
ในการนี้ นายณัฐพล ธานีรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดบูทอาหารอาเซียนของครูและนักเรียนนักศึกษา สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)