พิธีส่งมอบงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย

พิธีส่งมอบงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
โดยท่านประธานในพิธี
รองผู้อำนวยการกริช เตียนพลกรัง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา