ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เรื่องรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบโควตาปีการศึกษา2562

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
เรื่องรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562
***คลิกเลือกสาขางาน/สาขาวิชา***

ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
สาขางานการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการตลาด สาขาวิชาการตลาด(ทวิภาคี)
สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
สาขางานการโรงแรม
สาขางานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
สาขางานเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
สาขางานเทคโนโลยีการท่องเที่ยว

 

นักเรียน นักศึกษา รอบโควตา
ทำสัญญามอบตัว วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.00น.
ณ อาคารหอประชุมสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

หลักฐานที่ใช้ในการทำสัญญามอบตัว จำนวน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน  นักศึกษา  บิดา  และมารดา อย่างละ  1  ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  นักศึกษา  บิดา  และมารดา อย่างละ  1  ฉบับ
3.สำเนาบัตรคนพิการ  (กรณีนักเรียน นักศึกษามีความพิการ) อย่างละ  1  ฉบับ
4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ  ระดับ ปวช.และปวส. 4  รูป
5.หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน  นักศึกษาหรือใบแสดงผลการเรียน 1  ฉบับ
  (ระดับ  ม.3(ปพ.1  5 ภาคเรียน)  ปวช.3(รบ.1  5 ภาคเรียน)
6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (ถ้ามี) 1  ฉบับ
7.สำเนาบัตรประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง 1  ฉบับ
  (กรณีที่ผุ้ปกครองมิใช่บิดา  หรือมารดา)
8.เตรียมเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ   ระดับชั้น  ปวช.1  ทุกสาขา  ประมาณ  2,000 บาท
                                                ระดับชั้น  ปวส.1  ทุกสาขา  ประมาณ 6,000 บาท
9.ผู้ปกครองนำบัตรประชาชนมาแสดง  เนื่องจากผู้ปกครองที่มาทำสัญญามอบตัว
ต้องเป็นคนเดียวกันกับที่กรอกเอกสารวันมาสมัครและเอกสารที่ยื่นในวันสมัคร

 

***หมายเหตุ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,  สำเนาทะเบียนบ้าน  ของนักเรียน นักศึกษา  และผู้ปกครอง
                          ให้สำเนาถูกต้อง  และลงชื่อกำกับทุกฉบับ
                       2.นักเรียน นักศึกษาที่มาทำสัญญามอบตัวจะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม
                       3.นักเรียน นักศึกษา ไม่มาทำสัญญามอบตัวตามกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์