การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคกลาง:จังหวัดลพบุรี

การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคกลาง:จังหวัดลพบุรี