ผลงานทางวิชาการเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
โดย นางจิตติมา  น่วมนิ่ม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

View Fullscreen

View Fullscreen