การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพละทักษะพื้นฐาน
ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2561
28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี