โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment : Vocational Boot Camp ครั้งที่4
ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561