การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ประจำปีการศึกษา 2561  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561