สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคกลาง
วันที่13-15 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี