กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ผู้อำนวยการ ดร.นิติ นาชิต อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 โดยวิทยาลัยฯ ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลก
ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน