News:

รอบรั้ววิทยาลัย

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ดร.นิติ นาชิต ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา

กิจกรรมการคัดเลือกและจัดแสดงผลงานของทีมธุรกิจดีเด่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกและจัดแสดงผลงานของทีมธุรกิจดีเด่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 3 มีนาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดให้มีการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ดร.นิติ นาชิต ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา นำผลงานเข้าร่วมงานนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี

โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน โดยมี นายเตชัช ฉินังกูร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฏหมายเบื้องต้นแก่นักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มอบทุนการศึกษา โล่และเกียรติบัตร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.นิติ นาชิต ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี รับมอบทุนการศึกษา โล่และเกียรติบัตร จากชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในโอกาสที่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาชิงรางวัล ณ ศูนย์อบรมฟื้นฟูศีลธรรมสิงห์บุรี

เอกสารเผยแพร่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (คลิกเลือกตามสาขางาน)…

แบบฟอร์ม SAR

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง รายบุคคล ปีการศึกษา 2560            Download แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง…

แบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา

คลิกเพื่อDownloadแบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา.docx