รอบรั้ววิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. รอบปกติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. รอบปกติ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. รอบปกติ นักเรียน นักศึกษา รอบปกติ ทำสัญญามอบตัว วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ…

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พิธีส่งมอบงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย

พิธีส่งมอบงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี โดยท่านประธานในพิธี รองผู้อำนวยการกริช เตียนพลกรัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

พิธีเปิดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

พิธีเปิดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ในการนี้ นายณัฐพล ธานีรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดบูทอาหารอาเซียนของครูและนักเรียนนักศึกษา สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)

การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในนาคตแห่งประเทศไทย ภาคกลาง:จังหวัดลพบุรี

การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคกลาง:จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย

นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีเข้าร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 18 ธันวาคม 2561

ธนาคารออมดี : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

วันที่ 12 ธันวาคม 61 ผู้จัดการธนาคารออมสินมอบรางวัล "ธนาคารออมดี" ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา2561

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา2561 วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพละทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2561 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

เอกสารเผยแพร่

ใบรับรองผลการสอบวิชาโครงการ

ใบรับรองผลการสอบวิชาโครงการ.docx

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยของครู

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยของครู 01-ปกวิจัย-ครู 02-ส่วนหน้าวิจัย -ครู 03-บทที่-1-บทนำ-ครู 04-บทที่-2-เอกสารและงานวิจัย-ครู 05-บทที่-3-วิธีดำเนินการวิจัย-ครู 06-บทที่-4-ผลของการวิจัย-ครู 07-บทที่-5-สรุปผล-ครู การวิเคราะห์…

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ 01-ปกวิจัย-นักเรียน 02-ส่วนหน้าวิจัย-นักเรียน 03-บทที่-1-บทนำ-นักเรียน 04-บทที่-2-เอกสารและงานวิจัย-นักเรียน 05-บทที่-3-วิธีดำเนินการวิจัย-นักเรียน 06-บทที่-4-ผลของการวิจัย-นักเรียน 07-บทที่-5-สรุปผล-นักเรียน คู่มือการวิจัยเบื้องต้น โครงร่างงานวิจัย-วิชาโครงการ-61…

คู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจ ID PLAN, PLC และ LogBook

คู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจ ID PLAN, PLC และ LogBook คลิกเลือกเอกสาร เอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ ศธ…

เอกสารเกี่ยวกับ ว21, ID PLAN, PLC

เอกสารเกี่ยวกับ ID PLAN ตัวอย่าง-แบบประเมินIDPLAN เอกสารประกอบการบรรยาย ID PLAN คู่มือ ID PLAND…

แบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา

คลิกเพื่อDownloadแบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา.docx

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Weather and Seasons,Travelling-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Weather and Seasons Weather &seasonsOK Listening 1…

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Free time activities,Food-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Free time activities Freetime activityOK Leisure activities…

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Occupations,Shopping-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Occupations occupationsOK Shopping shoppingOK

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Introductions,Daily Routines-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Introductions introducingOK Introduce Yourself Talk About Yourself …