==ฝ่ายบริหารทรัพยากร==
งานบริหารทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานพัสดุ
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานอาคารและสถานที่
งานบัญชี

==ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน==
งานกิจกรรมนักเรียน
งานปกครอง
งานแนะแนว
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานบริการชุมชน
คลินิกเทคโนโลยี

=ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ==
งานวางแผนและงบประมาณ
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพ
งานความร่วมมือ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

==ฝ่ายวิชาการ==
งานหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
Copyright ? 2011-2012 Singburi Vocational College. All rights reserved
Webmaster  by JazzJeerapong  With Sujinda Park  for Chew Never Die
                   by Chompunoot (Jingjo)
ระบบสารสนเทศงานภายใน
แผนกวิชา

หน่วยงานภายใน
Main Menu
อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
http://www.free-counter-plus.com