ระบบสารสนเทศภายใน
แผนกวิชา
หน่วยงานภายใน

== ฝ่ายบริหารทรัพยากร==
   งานบริหารทั่วไป
   งานบุคคลากร
   งานการเงิน
   งานพัสดุ
   งานทะเบียน
   งานประชาสัมพันธ์
   งานอาหารและสถานที่
   งานบัญชี

== ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน==
   งานกิจกรรม
   งานปกครอง
   งานแนะแนว
   งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   งานบริการชุมชน
   คลินิกเทคโนโลยี

==ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ=
  งานงานแผนและงบประมาณ
  งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมฯ
   งานประกันคุณภาพ
  งานความร่วมมือ
  งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

== ฝ่ายวิชาการ==========
  งานหลักสูตรฯ
  งานวัดผลและประเมินผล
  งานวิทยบริการและห้องสมุด
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  งานสื่อการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
Copyright ? 2011-2012 Singburi Vocational College. All rights reserved
Webmaster :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี