รอบรั้ววิทยาลัย

พิธีส่งมอบงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย

พิธีส่งมอบงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี โดยท่านประธานในพิธี รองผู้อำนวยการกริช เตียนพลกรัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

พิธีเปิดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ในการนี้ นายณัฐพล ธานีรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดบูทอาหารอาเซียนของครูและนักเรียนนักศึกษา สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เรื่องรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบโควตาปีการศึกษา2562

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เรื่องรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 ***คลิกเลือกสาขางาน/สาขาวิชา*** ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. สาขางานการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการตลาด สาขาวิชาการตลาด(ทวิภาคี) สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขางานวิจิตรศิลป์…

การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในนาคตแห่งประเทศไทย ภาคกลาง:จังหวัดลพบุรี

การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคกลาง:จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย

นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีเข้าร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 18 ธันวาคม 2561

ธนาคารออมดี : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

วันที่ 12 ธันวาคม 61 ผู้จัดการธนาคารออมสินมอบรางวัล "ธนาคารออมดี" ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา2561

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา2561 วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพละทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2561 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp ครั้งที่4 ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561

เอกสารเผยแพร่

ใบรับรองผลการสอบวิชาโครงการ

ใบรับรองผลการสอบวิชาโครงการ.docx

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยของครู

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยของครู 01-ปกวิจัย-ครู 02-ส่วนหน้าวิจัย -ครู 03-บทที่-1-บทนำ-ครู 04-บทที่-2-เอกสารและงานวิจัย-ครู 05-บทที่-3-วิธีดำเนินการวิจัย-ครู 06-บทที่-4-ผลของการวิจัย-ครู 07-บทที่-5-สรุปผล-ครู การวิเคราะห์…

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ 01-ปกวิจัย-นักเรียน 02-ส่วนหน้าวิจัย-นักเรียน 03-บทที่-1-บทนำ-นักเรียน 04-บทที่-2-เอกสารและงานวิจัย-นักเรียน 05-บทที่-3-วิธีดำเนินการวิจัย-นักเรียน 06-บทที่-4-ผลของการวิจัย-นักเรียน 07-บทที่-5-สรุปผล-นักเรียน คู่มือการวิจัยเบื้องต้น โครงร่างงานวิจัย-วิชาโครงการ-61…

คู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจ ID PLAN, PLC และ LogBook

คู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจ ID PLAN, PLC และ LogBook คลิกเลือกเอกสาร เอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ ศธ…

เอกสารเกี่ยวกับ ว21, ID PLAN, PLC

เอกสารเกี่ยวกับ ID PLAN ตัวอย่าง-แบบประเมินIDPLAN เอกสารประกอบการบรรยาย ID PLAN คู่มือ ID PLAND…

ผลงานทางวิชาการเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี โดย นางจิตติมา  น่วมนิ่ม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ บทคัดย่อ Abstract

แบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา

คลิกเพื่อDownloadแบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา.docx

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Weather and Seasons,Travelling-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Weather and Seasons Weather &seasonsOK Listening 1…

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Free time activities,Food-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Free time activities Freetime activityOK Leisure activities…

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Occupations,Shopping-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Occupations occupationsOK Shopping shoppingOK