รอบรั้ววิทยาลัย

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  “เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562” ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562  ณ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี    

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 7 พฤษภาคม 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พิธีส่งมอบงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย

พิธีส่งมอบงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี โดยท่านประธานในพิธี รองผู้อำนวยการกริช เตียนพลกรัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

พิธีเปิดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

พิธีเปิดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ในการนี้ นายณัฐพล ธานีรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดบูทอาหารอาเซียนของครูและนักเรียนนักศึกษา สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)

การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคกลาง:จังหวัดลพบุรี

การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคกลาง:จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย

นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีเข้าร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย 18 ธันวาคม 2561

ธนาคารออมดี : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

วันที่ 12 ธันวาคม 61 ผู้จัดการธนาคารออมสินมอบรางวัล "ธนาคารออมดี" ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เอกสารเผยแพร่

ใบรับรองผลการสอบวิชาโครงการ

ใบรับรองผลการสอบวิชาโครงการ.docx

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยของครู

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยของครู 01-ปกวิจัย-ครู 02-ส่วนหน้าวิจัย -ครู 03-บทที่-1-บทนำ-ครู 04-บทที่-2-เอกสารและงานวิจัย-ครู 05-บทที่-3-วิธีดำเนินการวิจัย-ครู 06-บทที่-4-ผลของการวิจัย-ครู 07-บทที่-5-สรุปผล-ครู การวิเคราะห์…

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ 01-ปกวิจัย-นักเรียน 02-ส่วนหน้าวิจัย-นักเรียน 03-บทที่-1-บทนำ-นักเรียน 04-บทที่-2-เอกสารและงานวิจัย-นักเรียน 05-บทที่-3-วิธีดำเนินการวิจัย-นักเรียน 06-บทที่-4-ผลของการวิจัย-นักเรียน 07-บทที่-5-สรุปผล-นักเรียน คู่มือการวิจัยเบื้องต้น โครงร่างงานวิจัย-วิชาโครงการ-61…

คู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจ ID PLAN, PLC และ LogBook

คู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจ ID PLAN, PLC และ LogBook คลิกเลือกเอกสาร เอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ ศธ…

เอกสารเกี่ยวกับ ว21, ID PLAN, PLC

เอกสารเกี่ยวกับ ID PLAN ตัวอย่าง-แบบประเมินIDPLAN เอกสารประกอบการบรรยาย ID PLAN คู่มือ ID PLAND…

แบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา

คลิกเพื่อDownloadแบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา.docx

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Weather and Seasons,Travelling-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Weather and Seasons Weather &seasonsOK Listening 1…

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Free time activities,Food-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Free time activities Freetime activityOK Leisure activities…

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Occupations,Shopping-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Occupations occupationsOK Shopping shoppingOK

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Introductions,Daily Routines-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Introductions introducingOK Introduce Yourself Talk About Yourself …