รอบรั้ววิทยาลัย

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา2561

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา2561 วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพละทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2561 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp ครั้งที่4 ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา2561

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสืออินทรแคมป์  จังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2561  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเขียนแผนธุรกิจ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเขียนแผนธุรกิจ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารเผยแพร่

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยของครู

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยของครู 01-ปกวิจัย-ครู 02-ส่วนหน้าวิจัย -ครู 03-บทที่-1-บทนำ-ครู 04-บทที่-2-เอกสารและงานวิจัย-ครู 05-บทที่-3-วิธีดำเนินการวิจัย-ครู 06-บทที่-4-ผลของการวิจัย-ครู 07-บทที่-5-สรุปผล-ครู การวิเคราะห์…

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ

แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยวิชาโครงการ 01-ปกวิจัย-นักเรียน 02-ส่วนหน้าวิจัย-นักเรียน 03-บทที่-1-บทนำ-นักเรียน 04-บทที่-2-เอกสารและงานวิจัย-นักเรียน 05-บทที่-3-วิธีดำเนินการวิจัย-นักเรียน 06-บทที่-4-ผลของการวิจัย-นักเรียน 07-บทที่-5-สรุปผล-นักเรียน คู่มือการวิจัยเบื้องต้น โครงร่างงานวิจัย-วิชาโครงการ-61…

คู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจ ID PLAN, PLC และ LogBook

คู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจ ID PLAN, PLC และ LogBook คลิกเลือกเอกสาร เอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ ศธ…

เอกสารเกี่ยวกับ ว21, ID PLAN, PLC

เอกสารเกี่ยวกับ ID PLAN ตัวอย่าง-แบบประเมินIDPLAN เอกสารประกอบการบรรยาย ID PLAN คู่มือ ID PLAND…

ผลงานทางวิชาการเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี โดย นางจิตติมา  น่วมนิ่ม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ บทคัดย่อ Abstract

แบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา

คลิกเพื่อDownloadแบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา.docx

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Weather and Seasons,Travelling-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Weather and Seasons Weather &seasonsOK Listening 1…

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Free time activities,Food-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Free time activities Freetime activityOK Leisure activities…

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Occupations,Shopping-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Occupations occupationsOK Shopping shoppingOK

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Introductions,Daily Routines-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Introductions introducingOK Introduce Yourself Talk About Yourself …